شهید علی رضا نظری قالینی

نام پدر: مسلم
تاریخ شهادت: 1367/01/27
عملیات:
محل شهادت: شلمچه
علی رضا نظری قالینی