شهید سیاوش نظافت

نام پدر: ملک حسین
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: عراق
سیاوش نظافت