شهید سید مهیا موسوی

نام پدر: سید محمد حسین
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
سید مهیا موسوی