شهید علی اکبر ملجایی

نام پدر: عبدالمجید
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
علی اکبر ملجایی
شهدای مرتبط