شهید مسعود معلایی+

نام پدر: اسداله
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
مسعود معلایی+
شهدای مرتبط