شهید نیرومند محمودی فرودی

نام پدر: ناصر
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: مریوان
نیرومند محمودی فرودی