شهید حسین الماس فرد

نام پدر: الماس
تاریخ شهادت: 1365/01/27
عملیات:
محل شهادت: جزیره مجنون
حسین الماس فرد
شهدای مرتبط