شهید یونس محمدی

نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات:
محل شهادت: دلگان
یونس محمدی