شهید عبدالعلی محمدجانی

نام پدر: همدم
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: اروند
عبدالعلی محمدجانی