شهید اسماعیل اکبری زاده

نام پدر: قدرت اله
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
اسماعیل اکبری زاده