شهید نبی اله کهن درودزنی

نام پدر: شعبان
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: بانه
نبی اله کهن درودزنی