شهید سهراب کلانتری

نام پدر: حسین
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: ماهوت
سهراب کلانتری