شهید دیندارآقا کشاورزی

نام پدر: فرج اله
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: سردشت
دیندارآقا کشاورزی