شهید ذاکرحسین کریمی

نام پدر: محمدمسعود
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
ذاکرحسین کریمی