شهید صمد کاووسی

نام پدر: محمدعلی
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: ماهوت
صمد کاووسی