شهید مقصود اکبری

نام پدر: اکبر
تاریخ شهادت: 1359/01/27
عملیات:
محل شهادت: سنندج
مقصود اکبری