شهید بهرام قهرمانی

نام پدر: ایاز
تاریخ شهادت: 1367/01/27
عملیات:
محل شهادت: شلمچه
بهرام قهرمانی