شهید نورمحمد قره بیگی توابع

نام پدر: امان اله
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
نورمحمد قره بیگی توابع