شهید سالار اکبری

نام پدر: صفدر
تاریخ شهادت: 1362/11/24
عملیات:
محل شهادت: سومار
سالار اکبری