شهید همتعلی قاسمی اردکیان

نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
همتعلی قاسمی اردکیان