شهید رحمت فرهادی

نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: سردشت
رحمت فرهادی