شهید علی اکبر فتاحی

نام پدر: عزیزاله
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
علی اکبر فتاحی