شهید منصور فایضی

نام پدر: مصطفی
تاریخ شهادت: 1361/11/24
عملیات: والفجر1
محل شهادت: شرهانی
منصور فایضی
شهدای مرتبط