شهید غلامعباس علی رضاپور

نام پدر: اسداله
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
غلامعباس علی رضاپور