شهید محمدعلی عزیزی پناه ابرقویی

نام پدر: غلامحسین
تاریخ شهادت: 1364/01/27
عملیات:
محل شهادت: رودخانه کارون
محمدعلی عزیزی پناه ابرقویی