شهید علی اکبر عبدالهی

نام پدر: حسن
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
علی اکبر عبدالهی