شهید علی رضا عباسی خواجه

نام پدر: محمدقلی
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: شلمچه
علی رضا عباسی خواجه