شهید حسینقلی ظهرابی

نام پدر: قباد
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: عراق
حسینقلی ظهرابی