شهید مطلب صادقی پور

نام پدر: نجات
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 8
محل شهادت: شلمچه
مطلب صادقی پور
شهدای مرتبط