شهید ابراهیم صادقی

نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1357/11/24
عملیات:
محل شهادت: مرودشت
ابراهیم صادقی