شهید محمداسمعیل سبحانی

نام پدر: علی اصغر
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
محمداسمعیل سبحانی