شهید مصطفی زارعی

نام پدر: غلام عباس
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: ماهوت
مصطفی زارعی