شهید حبیب زارعی

نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات:
محل شهادت: فاو
حبیب زارعی