شهید علی زارع

نام پدر: ابوالقاسم
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: ماهوت
علی زارع