شهید مجید رنجبری

نام پدر: حسین
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: ماهوت
مجید رنجبری