شهید سیدمهدی رکنی

نام پدر: سیدحبیب
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: اروند
سیدمهدی رکنی