شهید محمدرضا رضایی

نام پدر: حسین
تاریخ شهادت: 1362/11/24
عملیات:
محل شهادت: پادگان شهید منتظری
محمدرضا رضایی