شهید نصراله رحیمی بوگر

نام پدر: امراله
تاریخ شهادت: 1365/01/27
عملیات:
محل شهادت: مریوان
نصراله رحیمی بوگر