شهید علی ابراهیمی

نام پدر: کیامرث
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: ماهوت
علی ابراهیمی