شهید فرامرز رجایی

نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
فرامرز رجایی