شهید علی باز راحت

نام پدر: حبیب اله
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: ظفر1
محل شهادت: تنگه بوالحسن
علی باز راحت
شهدای مرتبط