شهید محمدمهدی دشتی نیا

نام پدر: جمال
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: اروند
محمدمهدی دشتی نیا