شهید ابوالفضل اسدزاده

نام پدر: جهانگیر
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
ابوالفضل اسدزاده