شهید صفدر خنجری جونانی

نام پدر: عرجعلی
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: ظفر1
محل شهادت: سردشت
صفدر خنجری جونانی