شهید فرج اله خرمی

نام پدر: عین اله
تاریخ شهادت: 1363/01/27
عملیات: خیبر
محل شهادت: هویزه
فرج اله خرمی