شهید احمد خدادادی

نام پدر: عبدل
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
احمد خدادادی