شهید سعید حسینی

نام پدر: ایوب
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: خوزستان
سعید حسینی