شهید سیدحسن جعفری

نام پدر: عبدالحسین
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
سیدحسن جعفری