شهید ببراز جاویدی

نام پدر: عوض
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: ماهوت
ببراز جاویدی