شهید محمدحسین ثناپور

نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: پاسگاه زید
محمدحسین ثناپور
شهدای مرتبط